ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „Т и Т Инженеринг„ ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитета и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересувани страни.

ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „Т и Т ИНЖЕНЕРИНГ„ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО НА ПЕРСОНАЛА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ

За осъществяване на своята Политика, ръководството на „Т и Т Инженеринг„ ООД насочва усилията си в следните направления:

  • Спазване на сроковете и всички други условия по договорите и поръчките на клиентите;
  • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качество на изпълняваните дейности по проектиране, СМР и инвеститорски контрол;
  • Повишаване на техническото равнище на оборудването и технологиите;
  • Намаляване на разходите от несъответстващ продукт и разпиляване на материали;
  • Изпълнение на нормативните изисквания спрямо управлението на значимите аспекти на околната среда;
  • Предоставяне и поддържане на безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на българското законодателство;
  • Мотивация на персонала чрез непрекъснато подобряване условията на труд;
  • Прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на злополуките и нараняванията по време на работа;
  • Предприемане на ефективни действия за предотвратяване на замърсяването на околната среда;

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрирана система за управление, съответстваща на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

С приемане на съвременния подход в управлението, изпълнителното ръководство поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за изпълнение изискванията на Интегрираната Система за управление в „Т и Т Инженеринг„ ООД.

Като управител на „Т и Т Инженеринг„ ООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ.

Юни 2009 г.

Управител: /д-р арх. А.Сиврева/

Управител: /инж.икономист Трайчо Попов/