ДЕЙНОСТИ

Основни дейности

  1. Предпроектни проучвания, градоустройство. Проектиране (желещни, обществени сгради, търговски и технологични обекти, геодезия, линейни обекти на БТК, обследване деформации на РРТС).
  2. Подготовка и организация на строителството.
  3. Маркетинг и провеждане на конкурси за изпълнители на СМР, доставка на материали, довършителни работи.
  4. Планиране, контрол и управление на финансовите средства.
  5. Наемна политика и наемни договори.
  6. Представителство в инвестиционния процес: община, райони, експлоатационни предприятия, ДНСК, консултантска фирма по надзора, проектанти, строители, средства за масова информация.
  7. Текущи координация и контрол при извършване на СМР, при доставка на машини, съоръжения и оборудване, при изпълнение на довършителните работи, дизайнерски проекти, интериор, реклама и др.